Historia Szkoły na przestrzeni lat

We wrześniu 1950 roku przy Sanatorium Dziecięcym Przeciwgruźliczym w Oliwie z polecenia ówczesnych władz szkolnych została zorganizowana szkoła i przedszkole. Kierownictwo w tych placówkach objęła pani Jadwiga Janiczowa. Trzy nauczycielki sprawowały opiekę dydaktyczną nad ponad 30 dzieci w wieku szkolnym, 3 wychowawczynie przedszkoli miały pod swoją opieką około 80 dzieci. Na lokal szkolny przeznaczono 2 sale w oddzielnym domku na terenie ogrodu sanatoryjnego. Przedszkole nie posiadało żadnego oddzielnego lokalu i mieściło się ono w głównym budynku.

We wrześniu 1951 roku pani Janiczowa na własne życzenie przeniosła się do miasta Łodzi. Wydział Oświaty - Referat Szkół Specjalnych oddziela szkołę od przedszkola. Kierownictwo szkoły zostało przydzielone pani H. Skrzypkowskiej, a kierownictwo przedszkola powierzono pani Rozmerskiej.

W grudniu 1952 roku klasy szkolne w domku zostały zlikwidowane i zajęte przez personel medyczny. Miejscem nauki zostały sypialnie dzieci.

Od l września 1954 roku kierownictwo szkoły powierzono pani W. Gdaniec, która pracowała przez dwa lata jako nauczycielka dzieci przewlekle chorych w Akademii Medycznej w Gdańsku.

Wydziałowi Oświaty początkowo podlegały tylko nauczycielki szkoły i przedszkola, natomiast wychowawczynie zatrudniane były przez Służbę Zdrowia. 11 kwietnia 1973 r. nastąpiło przejęcie tej grupy pracowniczej przez Wydział Oświaty.

Szkoła przez wiele lat borykała się z trudnymi warunkami lokalowymi. Dysponowała malutkim pokoikiem, gdzie były przechowywane pomoce dydaktyczne oraz uzupełniano dokumentację pedagogiczną, lekcje odbywały się na oddziałach.

Po uruchomieniu oddziału III polepszyły się warunki do nauki, gdyż oddział ten dysponował obszerną salą, którą wykorzystywaną do prowadzenia lekcji.

Po wybudowaniu pawilonu administracyjnego 15 grudnia 1982 szkoła otrzymała w skrzydle tegoż budynku pomieszczenia do swojej dyspozycji. Oprócz klas mieściły się tu: gabinet dyrektora, pokój nauczycielski oraz biblioteka. Wiele z klas to profesjonalne gabinety przedmiotowe takie jak pracownia geograficzno - przyrodnicza, matematyczno - fizyczno- chemiczna czy humanistyczna. Bardzo bogato wyposażona była Izba Morska a także gabinety grupy „0" i nauczania początkowego.

W naszej placówce organizowane były różne kursy i konferencje. W 1962 roku nasza szkoła była gospodarzem pierwszej konferencji dla nowo organizowanego zespołu Sekcji Szkolnictwa Specjalnego (zespół obejmował nauczycieli szkół sanatoryjnych z Dzierżążna, Zaskoczyna, Ryjewa i Gdańska). Temat referatu brzmiał:

Właściwości psychiki dziecka chorego na gruźlicę płuc”.

Oprócz tego gościliśmy Konferencje Dyrektorów Szkół Specjalnych. Oto tematyka tych konferencji:

  • Problemy pracy przedszkola z dziećmi sześcioletnimi. Formy i metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym.

  • Realizacja programu wychowania morskiego w warunkach szpitalnych.

  • Problemy placówek przyszpitalnych. Metody pracy w szpitalu i sanatorium.

Wszyscy pracownicy szkoły kończąc studia, szkolenia i kursy przygotowywali się do pracy z dzieckiem przewlekle chorym, które wymaga specjalnej troski. Dla takiego dziecka nie tylko choroba, ale rozstanie z rodziną i domem stanowi źródło poczucia lęku, tęsknoty i zagubienia. Pobyt w sanatorium lub szpitalu nie pozostaje bez wpływu na psychikę dziecka. Często objawem stresu tego typu jest apatia, lub odwrotnie rozdrażnienie i agresja. Dlatego też prawidłowa organizacja zajęć szkolnych i wychowawczych jest bardzo ważna.

Szkoła realizuje zgodnie ze swoim statutem obowiązujące programy nauczania szkoły masowej, a także w razie konieczności również szkoły specjalnej. W realizowaniu treści programowych najczęściej stosuje się metodę indywidualizacji, która daje uczniom szansę wyrównania braków wynikających z częstej nieobecności dziecka przewlekle chorego w szkole macierzystej. Zdajemy sobie sprawę, iż dzięki istnieniu takiej placówki jak nasza dzieci mają szansę ukończenia szkoły w terminie.

Oprócz nauki szkolnej bardzo ważną funkcję spełniają zajęcia wychowawcze, które są dostosowane do poziomu wydolności dzieci. Obejmują one różnego typu zajęcia praktyczno - techniczne takie jak modelowanie z różnych materiałów, wycinanki, prace z wełny, sznurka, przygotowanie dekoracji pomieszczeń, gazetek okolicznościowych czy scenografii na uroczystości szkolne. Na zajęciach o charakterze plastycznym oprócz tradycyjnego malowania czy rysowania wychowawcy zapoznają podopiecznych z nowymi technikami dającymi możliwość ekspresji artystycznej.

Prace wykonywane przez naszych podopiecznych wręczane są sponsorom w podzięce za okazywaną pomoc.

Poza tym dzieci brały i biorą udział w różnorodnych pozaszkolnych konkursach plastycznych, w których często zajmują czołowe lokaty. Trzy prace wykonane przez tutejszych pacjentów zostały zakwalifikowane na wystawę terapii zajęciowej w Indiach, w New Dheli, w czasie Międzynarodowego Zjazdu Przeciwgruźliczego (1957r.). Częste sukcesy odnosili nasi podopieczni w konkursach Ludowych Talentów organizowanych przez Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie, brali udział w konkursach na ilustracje do słuchowisk radiowych ogłaszanych przez Redakcję Programów Radiowych dla Dzieci i Młodzieży.

Duży nacisk wychowawcy kładą na zajęcia sportowe dostosowane do wydolności wysiłkowej dzieci. Ruch na świeżym powietrzu pozwala choć na chwilę zapomnieć o niedogodnościach choroby.

Przez wiele lat tradycją był biwak harcerski organizowany z okazji Dnia Dziecka - prawdziwe namioty, konkurencje sprawnościowe, ognisko i pieczenie kiełbasek dawały dzieciom dużo radości.

Na przestrzeni lat dzieci mogły brać udział w zajęciach organizowanych przez istniejące w naszej placówce: koło „Esperanto”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, drużynę harcerską i zuchową.

Duży wpływ w rewalidacji dziecka ma w naszej placówce praca bibliotekarza szkolnego, troszczącego się o księgozbiór, zapewniającego każdemu dziecku dostęp do książki i organizującego wiele różnorodnych imprez.

Szkoła nasza to nie tylko czas roku szkolnego. Ferie zimowe i wakacje to okres intensywnego wypoczynku podczas wycieczek dalszych i bliższych. Dzieci z oddziału przeciwgruźliczego miały okazję wyjeżdżać na dwutygodniowe kolonie do Przywidza, często jedyne w ich życiu (wakacje 1992, 1993). Wychowawcy organizują wiele ciekawych konkursów, które dostarczają pozytywnych emocji i uczą zdrowej rywalizacji.

Grono pedagogiczne naszej szkoły zawsze dokładało wszelkich starań by urozmaicić i uatrakcyjnić pobyt dzieci chorych w szpitalu, aby dać dzieciom poczucie bezpieczeństwa, by sprawić, że dzieci nie będą tak boleśnie odczuwały rozłąki z domem rodzinnym.

Dyrektorzy:

Pani Jadwiga Janiczowa 1950 - 1951

Pani Helena Skrzypkowska 1951 - 1954

Pani Walburga Gdaniec 1954 - 1977

Pani Wanda Rasińska - Hyra 1977 - 1990

Pani Elżbieta Kędzierska 1990 - 2000

Pan Tomasz Kulawy od 2000