W Szkole Podstawowej nr 10 prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
 1. Archiwum szkoły

 2. Dokumentacja kadrowa:

 1. teczki akt osobowych

 2. ewidencja czasu pracy

 3. ewidencja zwolnień lekarskich pracowników

 4. dziennik korespondencyjny

 5. dokumentacja dyscypliny pracy

 6. dokumentacja nadgodzin nauczycieli

 7. dokumentacja urlopów wychowawczych i pracowników niepedagogicznych

 8. ewidencja legitymacji pracowniczych

 9. ewidencja obiegu dokumentów do GCUW

 10. ewidencja badań lekarskich

 1. Dokumentacja organizacyjna:

  3.1 arkusze organizacyjne

  3.2 statuty szkoły

  3.3 księgi protokołów

  3.4 załączniki do księgi protokołów

  3.5 księga zarządzeń dyrektora

  3.6 dokumentacja pokontrolna (księgi kontroli, wizytacji, kontroli sanitarnej)

  3.7 dokumentacja dotycząca ZFŚS

  3.8 dokumentacja dotycząca dofinansowania do dokształcania nauczycieli

  3.9 dokumentacja funduszu zdrowotnego

  3.10 dokumentacja awansów zawodowych nauczycieli

  3.11 ewidencja wydanych zaświadczeń awansu zawodowego

  3.12 dokumentacja BHP (protokoły powypadkowe, ewidencje wypadków, dokumentacja odzieży ochronnej, ryzyko zawodowe)

  3.13 dokumentacja polityki bezpieczeństwa, w tym ochrony danych osobowych

  3.14 procedury obowiązujące w placówce: wnoszenia i załatwiania skarg, powiadamiania rodziców i szpitala o ważnych decyzjach dotyczących placówki, postępowania z materiałami egzaminacyjnymi, współpracy z policją, szkołą macierzystą, postępowania pracowników w przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, postępowania w przypadku agresywnego zachowania pacjenta, związane z ocenianiem osiągnięć szkolnych, postępowania w przypadku naruszenia przepisów prawa oświatowego przez nauczyciela

  3.15 kodeks etyczny nauczyciela

  3.16 polityka wewnętrzna w zakresie ochrony dziecka przed przemocą

  3.17 dokumentacja kontroli zarządczej

  3.18 dokumentacja ewaluacji pracy szkoły

  3.19 dokumentacja praktyk odbywających się w szkole

  3.20 dokumentacja nadzoru pedagogicznego

  3.21 dokumentacja pracy zespołów

  3.22 regulaminy: organizacyjny, pracy, rady pedagogicznej, kontroli zarządczej, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, funduszu zdrowotnego, dofinansowania dokształcania i doskonalenia nauczycieli, wynagradzania dla nauczycieli, pracy nauczycieli i wychowawców na oddziałach, wynagradzania dla pracowników niepedagogicznych, placu zabaw, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, pracy nauczycieli dydaktyków na oddziałach, podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla pracowników administracji i obsługi, biblioteki szkolnej, oceny pracy nauczyciela, ucznia – pacjenta, przyznawania dodatku motywacyjnego, premiowania pracowników administracji i obsługi,

  3.23 umowy z dostawcami usług

  3.24 instrukcja kancelaryjna

  3.25 grafiki pracy wychowawców

  3.26 ewidencja pieczątek, pieczęci i stempli

  3.27 ewidencja protokołów kasacyjnych

  3.28 uchwały rady pedagogicznej

  3.29 księgowa inwentarzowa księgozbioru

  3.30 rejestr ubytków biblioteki

  3.31 katalog biblioteki

  3.32 ewidencja czytelników

  3.33 rejestr wpływów biblioteki

 2. Dokumentacja przebiegu nauczania:

  a) zestaw programów nauczania

  b) księgi ewidencji uczniów i wychowanków

  c) zestaw programów profilaktycznych

  d) dokumentacja egzaminu ósmoklasistów

  e) ewidencja wydanych zaświadczeń

  f) wewnątrzszkolny system oceniania

  g) plany pracy wychowawców

  h) upoważnienia podpisane przez rodziców

  i) ewidencja wydanych świadectw i duplikatów

  j) opinie i orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznych uczniów – pacjentów

  k) plany pracy szkoły

  l) zestaw obowiązujących podręczników