Deklaracja dostępności SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 w GDAŃSKU

Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https:// sp10.edu.gdansk.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-08-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-04

Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

            Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak: postrzegalność  (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),  funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych), przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji).  Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

                Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-07
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
 • 80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do: https://www.rpo.gov.pl; Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdańsku znajduje się na terenie Szpitala Dziecięcego Polanki imienia Macieja Płażyńskiego w Gdańsku, w budynku nr 3 Szpitala.

Wejście do Szkoły znajduje się od strony budynku administracyjnego (Przychodni) Szpitala.

Do siedziby Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdańsku można dojechać liniami tramwajowymi nr: 5,6,12 - przystanek Uniwersytet Gdański, oraz liniami autobusowymi nr: 149,249 - przystanek Szpital Marynarki Wojennej.

Odległość od przystanku tramwajowego wynosi około 400 metrów, od przystanku autobusowego około 100 metrów.

Dostępne jest także połączenie kolejowe liniami Szybkiej Kolei Miejskiej – stacja kolejowa Gdańsk Przymorze. Odległość od Dworca  PKP wynosi około 1000 metrów. 

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl 

Szczegóły na temat połączeń i rozkładów jazdy dostępne są na stronie https://www.skm.pkp.pl 

Wokół siedziby obowiązuje strefa płatnego parkowania.  

Wjazd na teren Szpitala Dziecięcego jest płatny.

Przed wejściem do budynku Szkoły  znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo.

Dziennik Podawczy znajduje się w sekretariacie Szkoły.

 

  Informacje dodatkowe

Ułatwienia:

   Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl.

 Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.