Szkoła działa na podstawie następujących aktów prawnych:
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ( Dz. U. z 2016r. Poz. 1943 z późniejszymi zmianami)

  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59, 949)

  3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 198. nr 3, poz. 19 późniejszymi zmianami). 

  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. 2017 poz 1654)

  5. Statutu Szkoły

Dyrektor Szkoły kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
 
W Szkole obowiązują następujące regulaminy:
organizacyjny, pracy, rady pedagogicznej, kontroli zarządczej, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, funduszu zdrowotnego, dofinansowania dokształcania i doskonalenia nauczycieli, wynagradzania dla nauczycieli, pracy nauczycieli i wychowawców na oddziałach, wynagradzania dla pracowników niepedagogicznych, placu zabaw, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, pracy nauczycieli dydaktyków na oddziałach, podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla pracowników administracji i obsługi, biblioteki szkolnej, oceny pracy nauczyciela, ucznia – pacjenta, przyznawania dodatku motywacyjnego, premiowania pracowników administracji i obsługi.