1) Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdańsku, ul. Polanki 119, jest szkołą specjalną przy podmiocie leczniczym, działa na terenie Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego sp. z o.o. zlokalizowanego w Gdańsku Oliwie przy ul. Polanki 119, obejmuje wychowaniem i nauczaniem dzieci z  oddziałów szpitalnych.

2) Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.

 

3) Szkoła, jako szkoła publiczna, przy podmiocie leczniczym:

 1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

 2. zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników pedagogicznych wspomagających realizacje zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych, posiadających kwalifikacje wymagane odrębnymi przepisami prawa;

 3. realizuje podstawy programowe oraz programy własne, autorskie i szkół macierzystych uczniów;

 4. realizuje szkolny program wychowawczo-profilaktyczny;

 5. zapewnia Uczniom i Wychowankom pomoc psychologiczną i pedagogiczną;

 6. zapewnia Uczniom i Wychowankom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych w szkole, podczas przerw między zajęciami i poza szkołą zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 7. utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami;

 8. utrzymuje kontakt ze szkołami macierzystymi Uczniów;

 9. troszczy się o zdrowie Uczniów i Wychowanków współpracując z lekarzami i służbą zdrowia;

 10. prowadzi nauczanie indywidualne zgodnie z zaleceniami poradni pedagogiczno-wychowawczej;

 11. zapewnia odpowiednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi;

 12. realizuje określone przepisami zasady oceniania, klasyfikowania i promowania Uczniów oraz przeprowadzania egzaminów klas ósmych;