Przyjmowanie i załatwianie spraw, skarg i wniosków regulują przepisy:

Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).,

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),

Wszelkie sprawy przyjmowane są i załatwiane w sekretariacie szkoły w godzinach pracy szkoły.