Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca wydarzeń organizowanych

przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Gdańsku

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) (dalej jako RODO), informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Gdańsku (dalej jako „Administrator”). Dane kontaktowe Administratora: adres: ul Polanki 119, 80-308 Gdańsk, telefon: 58 554 31 55 e-mail: sekretariat@SP10.edu.gdansk.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, email: kontakt@wbsystem.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji wydarzenia oraz promocji działań Administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO- dobrowolnie wyrażona zgoda. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Podczas wydarzenia mogą być robione zdjęcia. Administrator danych osobowych przetwarza oraz publikuje dane w postaci wizerunku (na stronie internetowej Administratora https://sp10.edu.gdansk.pl/pl) na podstawie zgody w przypadku zdjęć pozowanych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz art. 81 ust. 2 Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych w przypadku zdjęć, na których wizerunek osób jest częścią zgromadzenia w rozumieniu ww. ustawy.
 6. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny.
 7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione na stronie internetowej https://sp10.edu.gdansk.pl/pl a także podmiotom wspomagającym w zakresie infrastruktury technicznej np. dostawcy usług sieciowych.
 8. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe przez okres prowadzenia strony internetowej lub do czasu wycofania zgody.
 9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,
   na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
  2. ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  3. przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
  4. wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

W celu skorzystania z praw o których mowa w pkt 9 ppkt a) - e) należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

 1. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osób, których dane dotyczą nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz nie stosuje się ich profilowania. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.